Privacyverklaring

DEWEERDT W. BV / MASTERVEIL verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen en/of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Peter & Dirk
Deweerdt of op het mail adres : gdpr@deweerdt.be

DEWEERDT W. BV / MASTERVEIL verwerkt & verzamelt de persoonsgegevens van klanten specifiek voor klanten en/of orderbeheer (klantenadministratie, opvolging van bestellingen & leveringen,facturatie, betaal- &
leveringsvoorwaarden, project specifieke acties, acties in kader van hygiene & veiligheid…)

 

Rechtsgrond van verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6,1 van de algemene verordering Gegevensbescherming.
Tijdens de uitvoering van projecten, het verwerken van orders , wordt er expliciet gevraagd aan de klant, wat er met
zijn gegevens gedaan mag worden.
NOTA : veelal gaat het hier over individuele projecten & maatwerk en wordt dit dan ook specifiek benut in kader van
opleiding, voorbeelden, …
De klant heeft steeds de mogelijkheid om zijn referentie, naam, … al dan niet te linken aan dergelijk beeldmateriaal
en/of concept.

Overmaken aan derden

Onze firma heeft een cascade systeem van kennisoverdracht. Ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden
(en/of vrijmaking van de noodzakelijke mankracht/kennis), zullen persoonsgegevens van de klant gedeeld worden
met zustermaatschappijen van onze firma (DEWEERDT/MASTERVEIL), binnen de Europese economische ruimtes of met partners die rechtstreeks met Deweerdt/Masterveil verbonden zijn.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is
om aan de wettelijke vereisten te voldoen (cfr boekhouding).

Ten alle tijde kunnen betrokkenen vragen om uit ons systeem verwijderd te worden. Dit enkel als aanspreekpunt.
Dit houdt ook in dat gemaakte briefwisseling, offertes, orders, facturen en/of creditnota’s NIET aangepast worden
als de persoon terzake destijds toelating had gegeven zijn naam te gebruiken in het aanspreekveld.

Recht van inzage/verbetering

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist
of onvolledig zijn. Om deze gegevens te ontvangen, gelieve dan een bericht te zenden naar gdpr@deweerdt.be
We zorgen dat u binnen 14 dagen hierover schriftelijk geïnformeerd wordt.

Marketing

Ons marketingconcept is gebaseerd op cold acquisition en content gerichte oplossingen & herkenbaarheid.
Tracering, kwantificering en opvolging wordt niet gedaan behoudens directe vraag van de klant ter zake.
Profiling & automatisatie is bij onze aanpak niet van toepassing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

(Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel – Commission@privacycommisison.be).
We raden natuurlijk in eerste instantie aan om de verantwoordelijken van onze firma te contacteren.

You are using a non-registered version of TNC FlipBook - PDF viewer for WordPress. Please register your copy of TNC FlipBook - PDF viewer for WordPress to receive updates & keep using without issues.Click Here to go to registration page.